Wednesday, September 30, 2009

Life aquatic - Bruce Mozert & Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

© Dustin Humphrey

© Bruce Mozert

Monday, September 28, 2009

Industrie, Guerre et Beauté

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Howard R. Hollem / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Howard R. Hollem / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Howard R. Hollem / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Howard R. Hollem / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

© Alfred T. Palmer / Library of Congress

Zoum Zoum # 57

© Peter Bock-Schroeder

Saturday, September 26, 2009